właściwości i rodzaje klejów samoprzylepnych
Właściwości i rodzaje klejów samoprzylepnych
2022-06-05
właściwości charakterystyczne taśm samoprzylepnych
Właściwości charakterystyczne taśm samoprzylepnych
2022-06-05

Adhezja - zdolność powierzchniowego łączenia się różnych ciał fizycznych. W technice taśm samoprzylepnych jest to miara przyczepności taśmy do powierzchni.

Adhezja przy odrywaniu - jest to siła potrzebna do oderwania taśmy samoprzylepnej. Mierzona jest jako siła potrzebna do oderwania paska taśmy o szerokości 25 mm od znormalizowanej płytki stalowej. Odrywanie odbywa się pod kątem 180° lub 90°. Wynik pomiaru podawany jest w N/25 mm.

Efekt chorągiewki - odklejanie się końca odcinka taśmy samoprzylepnej od powierzchni własnego nośnika. Efekt może występować np. w przypadku owijania spiralnego.

Fingerlift - przekładka ochronna taśmy dwustronnie klejącej szersza od nośnika ułatwiająca jej usuwanie. Fingerlift może być prawostronny, lewostronny lub symetryczny.

Klasa izolacji - klasyfikacja taśm samoprzylepnych stosowanych w elektrotechnice informująca o maksymalnej temperaturze pracy ciągłej danej taśmy. Y - 95°C, E - 120°C, B - 130°C, F - 155°C, H - 180°C.

Klej akrylanowy - klej oparty na bazie poliakrylanów, szeroko stosowany do wielu aplikacji. Produkowany jako dyspersja wodna lub w systemach rozpuszczalnikowych. Charakteryzuje się wysoką przezroczystością, dobrą odpornością na starzenie, promieniowanie UV oraz odpornością na rozpuszczalniki.

Klej kauczukowy - klej produkowany na bazie naturalnych lub syntetycznych kauczuków. Posiada wysoką lepność początkową oraz dobrą adhezję do tworzyw niskoenergetycznych.

Klej silikonowy - klej oparty na bazie polisiloksanów. Posiada największą odporność temperaturową spośród wszystkich klejów samoprzylepnych. Charakteryzuje się wysoką spójnością wewnętrzną oraz dobrą adhezją do powierzchni silikonowanych.

Klej typu hot-melt - klej który jest topiony w podwyższonej temperaturze bezpośrednio przed procesem powlekania.

Klej usuwalny - klej samoprzylepny, który można odkleić od powierzchni bez pozostawienia śladu. Właściwość ta może zależeć od rodzaju podłoża oraz czasu połączenia.

Kohezja - jest to spójność wewnętrzna cieczy lub ciała stałego. W technice taśm samoprzylepnych określa się jako spoistość wewnętrzną kleju. Miarą kohezji jest odporność na działanie sił ścinających na połączenie klejowe.

Krótkotrwała odporność temperaturowa - maksymalna odporność temperaturowa taśmy, podawana w minutach lub w godzinach.

Laminat - połączenie dwóch rodzajów materiałów w celu uzyskania lepszych właściwości np. mechanicznych, elektrycznych itp.

Napięcie przebicia [Vsk] - napięcie, przy którym następuje uszkodzenie taśmy elektroizolacyjnej.

Nośnik - jest to materiał, na który nakładana jest warstwa kleju np. tkanina, papier, folie z różnego rodzaju tworzyw sztucznych lub metalu.

Odporność na palność - taśmy najczęściej klasyfikowane są wg norm na trzy grupy: palne, samogasnące oraz niepalne.

Odporność na plastyfikatory - odporność taśmy samoprzylepnej na migrację plastyfikatorów stosowanych do modyfikacji tworzyw sztucznych.

Odporność na starzenie - zmiana właściwości kleju w długim okresie przechowywania lub eksploatacji. Taśmy mogą być magazynowane w temperaturze pokojowej i suchym pomieszczeniu do dwóch lat bez zmiany swoich właściwości. Większość taśm może być używana bez uszczerbku na jakości połączenia, nawet po wielu latach składowania.

Odporność temperaturowa - wytrzymałość taśmy w określonej temperaturze i w danych warunkach.

Przekładka ochronna (liner) - najczęściej papier lub folia silikonowana ochraniająca warstwę kleju taśmy.

Przylepność początkowa (tack) - zdolność taśmy do połączenia podczas zetknięcia z podłożem pod niewielkim naciskiem zewnętrznym.

Sieciowanie - tworzenie wiązań poprzecznych pomiędzy łańcuchami polimerowymi kleju. Sieciowanie odbywa się podczas odparowania rozpuszczalnika lub wody z kleju nakładanego na powierzchnię nośnika. Stopniem usieciowania można kontrolować najważniejsze właściwości mechaniczne kleju.

Splice - łączenie wstęgi materiału w celu utrzymania ciągłości podczas procesu produkcji, w przemyśle papierniczym, produkcji folii itp.

Temperatura aplikacji - zakres temperaturowy, w którym należy naklejać - używać taśmę.

Test kulki (rolling ball) - za pomocą testu kulki można określić wielkość przylepności początkowej (tack). Znormalizowaną kulkę umieszcza się na równi pochyłej, po której się stacza na uprzednio przygotowany odcinek taśmy samoprzylepnej. Miarą przyczepności jest odległość jaką kulka pokona tocząc się po taśmie.

Wydłużenie przy zerwaniu - przyrost długości taśmy samoprzylepnej w chwili zerwania w stosunku do długości początkowej, wyrażony w procentach.

Wytrzymałość na zerwanie - zdolność do przeciwstawienia się zerwaniu taśmy podczas obciążenia siłami rozciągającymi.